Chính sách bảo mật thông tin nam thinh telecom

Danh mục lưu trữ

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng tại Namthinhtelecom luôn được coi trọng 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin khách hàng Các chính sách bảo mật thông tin dựa trên các dữ liệu của khách hàng. Việc thu thập dữ liệu chủ yếu bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, […]